Avaleht

Tere tulemast Raikküla Kooli kodulehele!

Raikküla Kool on Rapla Maakonnas asuv riigi põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele. Õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppes.

Raikküla Kooli õpilase vastuvõtmisel eelduseks on koolivälise nõustamismeeskonna vastav soovitus ja lapsevanema nõusolek.

Raikküla Koolis toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Raikküla Kool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arengust ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Raikküla Kool kujundab väärtushoiakuid ja –hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks.

Raikküla Kooli Visoon:

  • Kõigile on loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks.
  • Iga õpilase individuaalset võimekust on arvestatud ja toetatud.
  • Õppimisel ja õpetamisel on rakendatud kaasaegset digitehnoloogiat
  • Raikküla Kool on maakonna hariduslike erivajadustega õpilasi nõustav ja toetav kompententsikeskus.
  • Õppimine on eluviis.

 Raikküla Kooli Missioon:

  • Tagame tõhustatud- ja erituge vajavatele õpilastele jätkusuutliku, paindliku ja kvaliteetse põhihariduse.
  • Soodustame hariduslike erivajadustega õpilaste võimetekohast arengut, viime läbi kutsesuunitlustööd aidates õplasel kujuneda võimalikult iseseiseisvalt toime tulevaks isiksuseks.

 

 

Rohkem infot kooli õppetööd reguleerivatest dokumentidest ja meie igapäevastest tegemistest leiad peamenüüst.