Category Archives: Läbivad teemad

Raikküla Kooli läbivad teemad.

Üldsätted:

Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli tegevuse kaudu.

  • juhtimis- ja majandustegevuses;
  • õppekeskkonna korralduses;
  • õppetöös;
  • õpilaskodu rühmades;
  • huvitegevuses;

Läbivate teemade valdkonnad:

KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG

Teemat käsitletakse 3 valdkonnast lähtuvalt:

  • loodus (keskkonna ja globaalprobleemid);
  • majandus (toimetulek ühiskonnas);
  • kultuur (loodushoid);

KARJÄÄRIÕPETUS JA ELUKESTEV ÕPE

  • omandatakse teadmised võimetekohastest ametitest ja töömaailmast;
  • arendataakse suhtlemis- ja enesekontrollioskusi;
  • luuakse võimalused kutsenõustamiseks ning antakse teavet kutsekoolidest (jm edasiõppimisvõimalustest);

TEHNOLOOGIA JA MEEDIAÕPETUS

Läbiva teema eesmärgiks on, et õpilane

  • omandab võimete piires IT vahendite kasutamise oskused;
  • mõistab IT kasutamisega seotud eetikat;
  • teab IT väärkasutuse tagajärgi;
  • oskab IT abil vajalikku infot hankida;
  • oskab eesmärgipäraselt kasutada nüüdisaegseid tehnoloogiaid;
  • mõistab meedia erinevaid vorme ning oskab neid kasutada vajaliku teabe leidmiseks;

TERVIS JA TURVALISUS

Õpilased õpivad:

  • käituma seadusekuulekalt;
  • järgima tervislikke eluviise;
  • käituma turvaliselt liikluses;

KULTUUR, VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS

Teema käsitlemisel taotletakse, et õpilane

  • mõistaks ja väärtustaks erinevate kultuuride omapära;
  • kujuneks kultuuriteadlikuks inimeseks;
  • väärtustaks ja järgiks ühiskonnas tunnistatud käitumisnorme;