Category Archives: Raikküla Kooli digiplaan 2017-2019

Raikküla Kooli digiplaan – RK digipädev õpetaja

Alusraport: Raikküla Kooli Digipeegel (kinnitatud 25.01.2017 19:17:43)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Raikküla Kooli digiplaan näeb ette Raikküla Kooli töötajate digipädevuste tõstmist.

Eesmärgid tulenevad Haridus- ja Teadusministeeriumi digipöörde programmist ja sügisel koolis läbiviidud uuringust, milles uuriti meie töötajate koolitusvajadust.

Plaani lühikokkuvõte

Kaasaegse õpikäsituse tulemuslikule juurutamisele ning õppekvaliteedi tõusule aitavad kaasa digipädevad õpetajad, juhtkond ja õpilased ning inimeste kasutuses olev digitaristu, infosüsteemid, pilvelahendused ning selle kasutamise metoodikad (Digipöörde programm 2016-2019). Raikküla Kooli digiplaani koostamisel on aluseks võetud Digipöörde programmi eesmärk – kujundada terviklik lähenemine töötajate, juhtkonna ja õpilaste digipädevuse arendamiseks ning digivõimaluste eesmärgipäraseks kasutamiseks õppeprotsessis, toetades sellega muutunud õpikäsituse rakendamist. Plaani koostamisel lähtutakse HEV õpilasest.

Plaani põhieesmärk:

  • Rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada Raikküla Kooli töötajate ja õpilaste digioskusi.
  • Digiseadmete kasutamisega rikastatakse HEV õpilaste õppetööd arvestades nende vajadusi ja võimeid.

Visoon:

Kaasaegne digitehnoloogia on integreeritud igapäevasesse õppetöösse.

Eesmärgid:

 

Raikküla Kooli digiplaan – RK digipädev õpetaja – PDF