Karjääriõpe Raikküla Koolis

Raikküla Kool on SA INNOVE projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis pilootkooliks.

Karjäärikoordinaatori ülesandeid täidab koolis Liia Suup

 

RAIKKÜLA KOOLI KARJÄÄRITEENUSTE KORRALDUSKAVA

 • Raikküla Kool on Rapla Maakonnas asuv riigikool õpiraskustega lastele.
 • Õppetöö toimub lihtsustatud ja toimetuleku õppekava alusel.

Kooli tegevuse eesmärk on olla hästi toimiv ja hinnatud kool – kompetentsikeskus hariduslike erivajadustega lastele, kus on mitmekülgsed õppija arengut toetavad tugisüsteemid, ajakohased õppevahendid, kaasaegne õpikeskkond ning professionaalne meeskond hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks ja arendamiseks.

Kooli ülesanne on tagada hariduslike erivajadustega lastele arendav ja motiveeriv õppekasvatustegevus, turvaline ning innovaatiline õpikeskkond, parimad võimalused karjääriõppe-, huviala-, terviseedendusliku ja rehabilitatsioonialaseks tegevusteks.

 

EESMÄRGID:

 • Kutsesuunitlustöö eesmärgiks Raikküla Koolis on oma võimeid ja huvisid teadvustav õpilane, kes on teadlik edasiõppimisvõimalustest, oskab valida oma oskustele ja võimetele vastavat elukutset, mis aitab siseneda kaasaegsesse töömaailma ja seal edukalt toime tulema.
 • Läbiva teema „Karjääriõpetus ja elukestev õpe“ väljundiks on praktilist tööd väärtustav ja kutseõppeks valmis olev ühiskonna liige.

Kooli karjääriõppe missioon:

 • Raikküla Kooli õpilased oskavad täiskasvanu suunamisel teadvustada  oma  huvisid, võimeid ja võimalusi ning neid arvestada tulevase elukutse valikul;
 • Raikküla Kooli õpilased oskavad täiskasvanu juhendamisel valida omale võimetekohast kutseõpet ja mõistavad selle omandamise vajalikust tulevase töökoha leidmisel.

 

SIHTRÜHM:

 • Raikküla Kooli õpilased,
 • lapsevanemad,
 • õpetajad.

Suuremat tähelepanu pööratakse IV kooliastme ja lisa-aasta õpilastele.

 

TEGEVUSED:

Raikküla Kooli karjääriteenuste korralduskava koostamisel ja tegevuste planeerimisel on arvesse võetud kõikide kooliastmete vajadusi, lähtutud kohalikest majanduslikest/sotsiaalsetest vajadustest ning võimalustest.

Karjääriõppe korralduse terviklikkuse ja kvaliteedi tagamiseks käsitletakse teemasid integreeritult ühe õpeaasta vältel järgmiselt:

 1. Karjääriõpe õppetöö osana.

1.1. Läbiva teemana kõigis ainetundides

1.2. Valikaine “Karjääriõpetus” 9. klassis ( mahuga 35 ainetundi).

1.3. Valikaine “Karjääriõpetus” lisa-aastal ( mahuga 35 ainetundi).

1.4. Eelkutseõpe koostöös Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliga

 

 1. Karjääriõppe lõimimine tunniväliste sündmuste ja tegevustega:

infomessid, lahtiste uste päevad, töövarjupäev, karjäärinädal, Tagasi kooli, temaatiline joonistusvõistlus, huviringid.

 

 1. Raplamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsialistide teenuste vahendamine Raikküla Kooli õpilastele koolis eelnevalt kokkulepitud ajal ja mahus ( grupiviisiline ja individuaalne nõustamine).

 

Tegevuste kavandamise aluseks on võetud karjääriõppe õppesisu:

 • enesetundmine (arenguvestlus, võimete/huvide testimine, kutsesobivus, isikuanalüüs, huviringid jms);
 • õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine (kohtumised erinevate ametite esindajatega, karjääripäev, kohtumised vilistlastega, töövarjupäev, koolide ja ametite tutvustus, õppekäigud, infopäevad, messid, koolide külastused, infootsing jms);
 • planeerimine ja karjääriotsuste langetamine (karjääriõpetuse valikaine).

 

TULEMUSED:

 

Karjääriõppe korraldusega koolis taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on võimeline sotsialiseeruma ümbritsevas keskkonnas ning toime tulema iseseisvas praktilises elus.

I kooliaste:

 • mõistab töö vajalikkust;
 • teab mis tööd teevad tema vanemad, oskab paari lausega nende tööd kirjeldada (ema, isa, hooldaja)
 • teab, et õpilase töö on õppimine, tahab õppida, teab koolitöötajate ameteid;
 • nimetab kodukohas esinevaid enamtuntud ameteid;
 • oskab sooritada lihtsamaid oste;
 • teab, et tehtud töö eest saadakse tasu;
 • oskab osaleda ühismängus, algatada tuttavat mängu, kinni pidada mängureeglitest;
 • tunneb huvi ümbritseva vastu;
 • osaleb klassi   (rühma)    tööalases   ühistegevuses,    mõistab    sõbralike   suhete vajalikkust;
 • peab oma lubadusi

 

II kooliaste:

 • teab vanemate, kooli töötajate ning paikkonna olulisemaid ameteid;
 • teab õppimise vajalikkust, suudab tööaja jooksul alluda distsipliinile;
 • osaleb huvialaringides, kooli ühistegevuses ning suudab järgida koostegemise reegleid;
 • oskab väärtustada raha, teab raha ja töötasu seoseid.

III kooliaste:

 • tunneb erinevaid elukutseid ning nende omandamiseks vajalikke eeldusi ja oskusi;
 • mõistab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
 • teadvustab oma   võimeid,   oskab   valida  koolis  õpetatavate  tööõpetuse   erialade

hulgast endale sobiva;

 • õpib tundma ja mõistma hariduse seost elukutsetega;
 • osaleb kooli ja võimalusel ka koolivälises tööalases ühistegevuses;
 • analüüsib   täiskasvanu abiga erinevaid suhtlussituatsioone.
 • analüüsib täiskasvanu abiga oma isiksuseomadusi, oskusi, huvisid, võimeid, õpitulemusi
 • tegeleb oma huvide, hobidega

IV kooliaste:

 • on tutvunud võimetekohase edasiõppimise võimalustega; oskab täiskasvanu abiga otsida infot edasiste õppimisvõimaluste kohta;
 • tunneb huvi haridustee jätkamise võimaluste vastu;
 • kirjeldab oma tegevusi, tingimusi, mis on vajalikud eelistatud õppeasutusse õppima asumiseks;
 • mõistab hariduse seost elukutsega;
 • arvestab oma võimalustega (haridus, võimed, huvid jms) tulevase elukutse valikul ja omandamisel;
 • arvestab oma võimalustega kodukoha tööturul, oskab täiskasvanu suunamisel hankida teavet tööleidmise võimaluste kohta;
 • pöördub abi saamiseks spetsialistide (karjäärikordinaator, karjäärinõustaja, klassijuhataja jne) poole karjääriotsuste tegemisel;
 • saab aru elukestva õppimise tähtsusest;
 • käitub adekvaatselt, oskab hinnata enda ja kaaslaste käitumist;
 • kirjeldab oma tulevikuootusi;
 • kirjeldab oma õigusi ja kohustusi töötajana;
 • vastutab oma valikute, otsustuste ja endale võetud kohustuste eest;
 • oskab ennast esitleda ja suhelda;
 • on teadlik tervise ja karjääri seostest, oskab oma tervisekäitumist analüüsida;

 

RESSURSID:

Inimesed:

 • Raikküla Koolis on aineõpetajad ja klassijuhatajad, kes on pädevad ja kogemustega.
 • Koolis on karjäärikoordinaatori ülesandeid täitev inimene.
 • Koolil on koostöö hoolekogu, kohaliku omavalitsuse, piirkondlike nõustamiskeskuste ja lastevanematega.

Vahendid:

 • Koolil on karjääriõppe korraldamiseks vajaminevad materjalid.
 • Koolil on karjääriinfo stend, kodulehel viide karjääri-ajaveebi.
 • Koolil on arvutiklass.
 • Koolil on koostöö Raplamaa Rajaleidja keskusega.

Finantsvahendid:

 • Kooli eelarvesse on planeeritud transpordikulud õppekäikude läbiviimiseks.

 

LÄBIVAATAMINE, HINDAMINE JA MUUTMINE:

 

Kooli karjääriõppe korralduskava on osa kooli arengukavast. Korralduskava on vastavalt vajadusele muutuv dokument, mille täitmist analüüsitakse kord aastas õppeaasta lõpul õppenõukogus. Põhjalikumalt vaadatakse üle ja viiakse sisse muudatusi iga kolme aasta järel. Tegevuskava täienduste ja muudatuste sisseviimise eest vastutab kooli karjäärikoordinaator.

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga