Raikküla Kooli kodukord

KINNITATUD

Raikküla Kooli direktori käskkirjaga

Nr 1.-2/13 12.jaanuar 2011

1. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE ( PGS § 35 lg 3)

1.1 Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda õppetöös vastavalt kooli poolt kehtestatud

tunniplaanile ja õppekorraldusele;

1.2 vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist; (PGS §11)

1.3 vanem teavitab esimesel puudumispäeval kooli, kui õpilane peab olema õppetööst eemal

kodustel põhjustel või seoses haigusega; (PGS §35 ja §36)

1.4 õpilane esitab kooli tulles puudumistõendi klassijuhatajale; ( PGS §36)

1.5 kui õpilane haigestub koolipäeva jooksul, siis kooli päeva jooksul teavitab klassijuhataja,

sotsiaalpedagoog või kasvataja lapsevanemat; (PGS §36)

1.6 õpilase puudumisest teavitab klassijuhataja vanemat järgneval päeval; (PGS §36)

Vanema vastutuse koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest reguleerib Põhikooli- ja

Gümnaasiumis seadus. (PGS §14)

 

2. EETIKA

2.1 Õpilane täidab viisakusreegleid: austab kõiki kooli töötajaid ja kaasõpilasi, on viisakas,

aus, sõbralik ja abivalmis;

2.2 õpilased ei suitseta, ei varasta, ei äritse, ei tarvita alkohoolseid jooke ega mängi raha

peale;

2.3 kaasõpilase terroriseerimine ja alandamine on keelatud. Kannatanul on õigus otsida ja

leida kaitset igalt kooli töötajalt ning vanematelt;

2.4 õppetöö ajal lahkub õpilane kooli territooriumilt ainult õpetaja või kasvataja loal;

2.5 kõikide isiklike asjade eest vastutab õpilane ise või annab hoiule usaldusisiku kätte;

2.6 koolis tohib fotografeerida, lindistada või filmida ainult õpetaja, kõigi ruumis viibivate

õpilaste ja nende vanemate kirjalikul loal;

2.7 fotode, lindistuste ja filmide avalikuks kasutamiseks peab olema õpilaste ja nende

vanemate ning koolipersonali kirjalik luba.

 

3. ÕPPETEGEVUSE KORRALDAMINE JA ÕPPETUND

3.1 õpilase päevakava teeb õpilasele teatavaks klassijuhataja või kasvataja ning muudatustest

teavitatakse kooli üldkogunemisel või infostendil; Raikküla Kooli päevakava ( vt. Lisa 1

Õpilaskodu kodukord )

3.2 Õpilane jõuab õppetundi õigeaegselt, ettevalmistatult, kaasas kõik vajalikud

õppevahendid;

3.3 õppetundide ajal on mobiiltelefoni, MP-3 ja kõrvaklappide kasutamine keelatud;

3.4 kooli telefoni kasutavad õpilased koolitöötajate loal vajalike kõnede tegemiseks;

3.5 õpilane ei sega õppetundi, ei näri nätsu, ei söö ega joo tunnis;

3.6 õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja. Õpilane lahkub õppetunnist ainult õpetaja loal;

3.7 vahetundide ajal viibib õpilane oma klassi koridoris;

3.8 võimlas, õppeköögis, käsitöö-, tööõpetuse ja arvutiklassis täidab õpilane nende ruumide

kasutamise nõudeid;

3.9 õpilane võtab osa kooli üldkogunemisest ja ülekoolilistest üritustest, mis toimuvad õppetundide

ajal;

3.10 õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,

raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli töötaja järelevalve all; (PGS §40)

3.11 õppekirjanduse väljastamise ja tagastamise korra reguleerib raamatukogu töökorraldus;

( vt. Lisa 7 Raamatukogu töökorraldus §20)

3.12 kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, erandiks on ainetund, mis toimub

1kord nädalas ja antud päevadel (sotsiaalministri määrus nr 94 11.12.2009

„Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ §10 lg 6);

3.13 1kl. ja TKL I ja II kooliastmele, pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks

päevaks koduseid ülesandeid ei anta; (sotsiaalministri määrus nr 94 11.12.2009

„Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ §11 lg 1);

3.14 kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;

3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s; (sotsiaalministri määrus nr 94

11.12.2009 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 9)

3.15 kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilane viibib tunni ajal raamatukogus või

sotsiaalpedagoogi juures;

3.16 madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse

kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

3.17 koolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa, võib kulude katmine

toimuda kooli põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras õppekavavälises tegevuses

osalejate kaasrahastamisel.

Kooliks vajalike õppevahendite nimekiri on üleval kooli kodulehel.

 

 4. HINNETEST JA HINNANGUTEST TEAVITAMINE ( PGS § 29)

4.1 Hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile, mis on avalikustatud kooli kodulehel. ( vt.

Lisa 2 Raikküla Kooli hindamisjuhend)

 

 5. TUNNUSTAMINE JA MÕJUTUSVAHENDID ( PGS § 57, § 58 )

5.1 Tunnustamine

5.1.1 Avalik kiitus või premeerimine kooli kogunemisel;

5.1.2 kooli autahvlile kandmine iga õppeveerandi lõpus;

5.1.3 direktori käskkiri

1) eduka esindamise eest väljaspool kooli töötaja ettepaneku alusel;

2) kiiduväärse tegevuse eest koolis kooli töötaja ettepaneku alusel ;

5.1.4 kevadine väljasõit kooli parematele – arvestades käitumist, õpitulemusi, osavõttu

võistlustest jm;

5.1.5 kooli tänukiri õppeaasta lõpus ja kooli lõpetamisel õppenõukogu otsuse alusel:

1) väga hea õppimise ning eeskujuliku käitumise eest;

2) osalemise eest klassivälises töös;

3) lapsevanemale;

5.1.6 õpetaja kiitus õpilaspäevikus või e-koolis;

5.1.7 direktsiooni vastuvõtule kutsutakse õpilane, kellel on:

1) hea või väga hea õppeedukus;

2) head või väga head tulemused käsitöös, puutöös, spordis või huvitegevuses.

Direktsiooni vastuvõtule kutsutud õpilase käitumine peab olema hea või väga hea.

Direktsiooni vastuvõtule kutsutakse ka lapsevanem.

5.2 Mõjutusvahendid ( PGS § 58 )

5.2.1 Klassijuhataja teavitamine;

5.2.2 vestlus direktsiooni juures;

5.2.3 direktori käskkiri;

5.2.4 lapsevanema/hooldaja väljakutsumine

5.2.5 õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

5.2.6 õpilasele tugiisiku määramine;

5.2.7 kaasatakse kohaliku omavalitsuse esindaja.

5.3 Meetmed (PGS § 58)

5.3.1 Eesti Vabariigi seaduste rikkumisel teavitatakse politseid;

5.3.2 õppetunnist eemaldamine, koos kohustusega viibida määratud kohas, kus on tagatud

õpilase järelevalve;

5.3.3 osapoolte lepitamine;

5.3.4 ajutine keeld võtta osa õppetöövälisest tegevusest;

5.3.5 ajutine õppetööst eemaldamine koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul

nõutavad õpitulemused;

5.3.6 punktide 5.3.4 ja 5.3.5 teavitatakse eelnevalt lapsevanemat/hooldajat kirjalikult;

5.3.7 kooli töötajal on õigus ära võtta sobimatud esemed, mis segavad õppe- ja kasvatustööd.

Sellest teavitatakse lapsevanemat/ hooldajat;

5.3.8 õpilaselt äravõetud esemed hoitakse lukustatud kapis õppveerandi lõpuni ja tagastatakse

ainult lapsevanemale või hooldajale nende nõudmisel; (Alaealise mõjutusvahendite seadus

§6)

5.3.9 koolivara tahtliku rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilase vanem või hooldaja

tekitatud kahju. ( PGS §58)

 

6.TURVALISUS

6.1 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis ( PGS § 44)

6.1.1 Õpilane ja koolitöötaja austavad üksteist

6.1.2 Õpilastele on tagatud kogu koolpäeva jooksul järelevalve.

6.1.2.1 Aineõpetaja teavitab sotsiaalpedagoogi, õppealajuhatajat või juhtkonna liiget puuduvatest

õpilastest kui tunni algusest on möödunud 10 minutit. Õpetaja saadab antud teate õpilasega või

telefeoni teel.

6.1.3 Kaasõpilase kiusamisest teatab pealtnägija koheselt lähemal asuvat täiskasvanut.

6.1.4 Õpilastel ja õpetajatel on õigus kiusamise ja vägivalla juhtumite korral pöörduda

abisaamiseks politseisse.

6.1.5 Koolihoones kasutatakse õpilaste üle järelevalve ja turvalisuse tagamiseks

jälgimisseadmeid vastavalt turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras.

6.2 Hädaolukorra lahendamine koolis ( PGS § 45)

Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest

teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord. (PGS § 45)

6.3 Ravimid ( PGS § 43 )

6.3.1 Kooli kaasa antud ravimid annab õpilane kasvataja kätte koos lapsevanema kirja ja

raviskeemiga. Perearsti või eriarsti poolt õpilasele määratud ravimeid annab vastavalt

raviskeemile kasvataja;

6.3.2 õpilasele määratud ravimeid hoitakse kasvataja tööruumis asuvas lukustatud kapis.

Õpilaskodus esmaabiks vajalikud vahendid asuvad direktori käskkirjaga määratud isiku

vastutusel selleks ettenähtud kapis;

6.3.3 kui vastutaval isikul on vaba päev, siis pöördutakse kiirabi poole;

6.3.4 esmaabiks vajalike vahendite olemasolu eest tööõpetuse klassides, sööklas ja võimlas

selleks ettenähtud kappides vastutab kooli meditsiiniõde.

6.4 Klassijuhataja, kasvataja

6.4.1 Jälgib õpilaste omavahelisi suhteid ja klassi ning rühma mikrokliimat;

6.4.2 viib läbi vestlusi ja muid üritusi õpilaste suhete parendamiseks;

6.4.3 informeerib lapsevanemat/hooldajat kiusamise ja vägivalla ilmingutest;

6.4.4 informeerib kooli juhtkonda lahenduste leidmiseks tõsisematest olukordadest;

6.4.5 on kiusamise ja vägivalla ohvriks sattunule toeks ja nõustajaks;

6.5 Aineõpetaja

6.5.1 ei hiline tundi;

6.5.2 kindlustab õppetunnis distsipliini;

6.5.3 informeerib klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi õpilaste käitumisprobleemidest ja

vägivalla ilmingutest;

6.5.4 on õpilastele toeks ja nõustajaks

6.5.5 täidab korrapidajana vahetunnis oma kohustusi ning tagab õpilaste turvalisuse;

 

6.6 Kooli töötaja

6.6.1 reageerib ja sekkub kõigile vägivalla ilmingutele lahenduse leidmiseks ja turvalisuse

tagamiseks

6.6.2 kutsub vajadusel abi ( kiirabi, politsei jne);

6.7 Kooli juhtkond

6.7.1 juhendab ja nõustab õpetajaid ja kooli töötajaid;

6.7.2 vestleb ja viib vajadusel läbi küsitlusi õpilaste ja lapsevanematega;

6.7.3 korraldab vajadusel koolitusi õpetajatele ja lapsevanematele;

6.7.4 arutab ja lahendab koolikiusamise ning -vägivallaga seotud küsimusi;

6.7.5 teavitab väärteo toime pannud õpilase vanemat /hooldajat ning vajadusel ka kohalikku

omavalitsust.

 

7. ÕPILASREEGLID

7.1 Kooli kodukorra alusel koostatakse õpilastele arusaadavalt sõnastatud õpilasreeglid, mille

kinnitab kooli direktor:

7.1.1 Käin iga päev koolis, ei hiline tundi.

7.1.2 Täidan kooli kodukorda.

7.1.3 Austan kõiki kooli töötajaid ning kaasõpilasi.

7.1.4 Ma ei mängi ennast ja teisi vigastavaid- ega hasartmänge.

7.1.5 Ma ei suitseta, ei tarvita alkoholi ega narkootikume, ega muid uimastavaid aineid.

7.1.6 Ma ei kasuta mobiili ega pleierit ja MP-3 õppetundide ajal.

7.1.7 Ma ei sega tundi, ei näri nätsu, ei söö ega joo tunnis.

7.1.8 Võtan osa õppetundide ajal toimuvatest kooli üldkogunemistest ja üritustest.

7.1.9 Kannan kooliruumides vahetusjalatseid ja jätan üleriided riietehoidu.

7.1.10 Hoian kooli vara, ei lõhu ega määri seda.

7.1.11 Hoian ja ei lõhu koolis välja pandud näitusi, infoteateid, väljapanekuid.

7.1.12 Käitun teistega nii, nagu tahan, et käitutakse minuga.

7.1.13 Söön koolitoidu sööklas.

7.1.14 Ei võta kooli kaasa sobimatuid esemeid/aineid (süttimis-, tuleohtlikke, mürgiseid jne.)

Õpilasreegleid tutvustatakse õpilastele klassijuhataja /kasvataja poolt.

Õpilasreeglid asuvad kooli infostendil, klassiruumides ja kooli kodulehel.

 

8. MUUD SÄTTED

8.1 Kooli kodukorda tutvustatakse õppeaasta algul õpilastele ja lastevanematele

üldkoosolekul. ( PGS § 68, 69)

8.2 Kodukord on kättesaadav tutvumiseks õpetajate toas, infostendil ja kooli kodulehel (PGS

§ 68, 69)

8.3 Kodulehel on järgmised avalduse vormid:

1) kooli sisseastumise avaldus;

2) õpilaspileti väljastamise avaldus;

3) õpilaspileti väljastamise avaldus/dublikaadi väljastamise avaldus;

4) avaldus bussipiletite väljamaksmiseks

5) nimekiri õppevahenditest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga