Raikküla Kooli õppekava

Kinnitatud Raikküla Kooli direktori käskkirjaga 13.11 2012 nr 1.-2/10

Kooskõlastatud Raikküla Kooli hoolekogus 6.11 2012 nr 2

Kooskõlastatud õppenõukogus 11.06 2012 nr 80

Kooskõlastatud õppenõukogus 24.01 2017 nr 103

ÜLDSÄTTED

 

 1. Õppekava ülesanne on toetada kõigi õpilaste arengut, arvestades nende erivajadusi. Vajadusel täidetakse õpilase individuaalse jälgimise kaart (Lisa 2. õpilase individuaalse jälgimise kaart)
 2. Raikküla Kool on põhikool intellektipuudega õpilastele, kus viiakse läbi lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõpet statsionaarses õppes.
 3. Kooli õppekava koostades on aluseks võetud Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava, Põhikooli riiklik õppekava, Põhikooli ja gümnaasiumiseadus ja kooli arengukava.
 4. Raikküla Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
 5. Raikküla Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav õppeasutus.
 6. Raikküla Kooli õpilase vastuvõtmisel on eelduseks Nõustamiskomisjoni vastav soovitus ja lapsevanema nõusolek. (Lisa 1. Kooli vastuvõtmise kord)
 7. Õppekava koosneb üldosast, lisadest ja ainekavadest. Ainevaldkonniti koondatud ainekavad esitatakse klassiti.
 8. Üldosas esitatakse:
 • kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;
 • tunnijaotusplaanid klassiti;
 • Raikküla Kooli läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted;
 • ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted;
 • õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg);
 • Raikküla Kooli hindamise korraldus;
 • õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted
 • karjääriteenuste korralduskava;
 • õpetaja töökava koostamise põhimõtted;
 • kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord;

9. Raikküla Kooli kooliastmed:

 • Kooliastmed lihtsustatud õppel olevate lastele:

 

I kooliaste                  II kooliaste                 III kooliaste               IV kooliaste

1.-2.klass                     3.-5.klass                     6.-7.klass                     8.-9.klass + lisaõpe

 

 • Kooliastmed toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava õpilastel:

 

I kooliaste                  II kooliaste                 III kooliaste               IV kooliaste

1.-2.klass                     3.-6.klass                     7.-9.klass                     pikendatud- ja lisaõpe

 

Raikküla Kooli õppekava üldosa

 

Õppekava lisad:

Lisa 1 Kooli vastuvõtmise kord.

Lisa 2. Õpilase individuaalse jälgimise kaart

Lisa 3. Digipädevused kooliastmete lõpus.

Lisa 4.Tunnijaotusplaan lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe lisaõppe õpilastele.

Lisa 5. Täiendatud pikendatud õppeaja õpilaste tunnijaotusplaan.

Lisa 6.  Läbivate teemade ajaline jaotus.

Lisa 7. Õpinguraamat.

Lisa 8. Lisaõppele jäävate õpilaste õppimisvõimalused.

Lisa 9. Üleminekuplaan.

Lisa 10. Klassijuhataja tõend.

Lisa 11. Praktika sooritamise hinnanguleht.

Lisa 12. Klassitunnistused.

Lisa 13. Õpilase toimik.

Lisa 14. Tugiteenuste leping.

Lisa 15. Individuaalsed õppekavad.

Lisa 16. Õpetaja töökava.

Lisa 17. Arenguvestluse vormid.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga