Raikküla Kooli läbivad teemad.

Üldsätted:

Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli tegevuse kaudu.

 • juhtimis- ja majandustegevuses;
 • õppekeskkonna korralduses;
 • õppetöös;
 • õpilaskodu rühmades;
 • huvitegevuses;

Läbivate teemade valdkonnad:

KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG

Teemat käsitletakse 3 valdkonnast lähtuvalt:

 • loodus (keskkonna ja globaalprobleemid);
 • majandus (toimetulek ühiskonnas);
 • kultuur (loodushoid);

KARJÄÄRIÕPETUS JA ELUKESTEV ÕPE

 • omandatakse teadmised võimetekohastest ametitest ja töömaailmast;
 • arendataakse suhtlemis- ja enesekontrollioskusi;
 • luuakse võimalused kutsenõustamiseks ning antakse teavet kutsekoolidest (jm edasiõppimisvõimalustest);

TEHNOLOOGIA JA MEEDIAÕPETUS

Läbiva teema eesmärgiks on, et õpilane

 • omandab võimete piires IT vahendite kasutamise oskused;
 • mõistab IT kasutamisega seotud eetikat;
 • teab IT väärkasutuse tagajärgi;
 • oskab IT abil vajalikku infot hankida;
 • oskab eesmärgipäraselt kasutada nüüdisaegseid tehnoloogiaid;
 • mõistab meedia erinevaid vorme ning oskab neid kasutada vajaliku teabe leidmiseks;

TERVIS JA TURVALISUS

Õpilased õpivad:

 • käituma seadusekuulekalt;
 • järgima tervislikke eluviise;
 • käituma turvaliselt liikluses;

KULTUUR, VÄÄRTUSED JA KÕLBLUS

Teema käsitlemisel taotletakse, et õpilane

 • mõistaks ja väärtustaks erinevate kultuuride omapära;
 • kujuneks kultuuriteadlikuks inimeseks;
 • väärtustaks ja järgiks ühiskonnas tunnistatud käitumisnorme;

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga