Raikküla Kooli õpilaskodu kodukord

Kaugemate maakonna piirkondade lastel ning lastel, kelle kodune sotsiaalmajanduslik olukord ei taga normaalseid elamis- ja arengutingimusi on võimalik kasutada õpilaskodu. Õpilaskodus tagatakse õpilastele kindel päevarežiim, õpiabi, pedagoogiline järelvalve, võimalused huvitegevuseks, soe toit ning turvalisus.

Õpilaskodu kodukord:

1. Õpilaskodusse vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub lapsevanema ( eeskostja, hooldaja)

kirjaliku avalduse alusel.

2. Õpilaskodus viibivad õpilased esmaspäevast kuni reedeni, arvestatakse lapsevanema ja

lapse soove.

3. Õpilaskodu kasutavad õpilased, kes elavad kaugemal kui 3 km, vajadusel ka lähemal

elavad õpilased, kui pere sotsiaalmajanduslik olukord ohustab lapse arengut ja tervist.

4. Õpilased jaotatakse rühmadesse arvestades lapse vanust:

I-III klass- segarühm.

IV- X klass- soolise kuuluvuse põhjal.

5. Õpilastele tasustatakse kooli eelarvest 4 edasi- tagasi sõitu kooli ja koju ühes kuus, muud

transpordikulud tasub lapsevanem.

6. Õpilaskodu personali koosseisu määrab kooli direktor. Õpilaste pideva järelvalve, vaimse

ja füüsilise turvalisuse tagamiseks on rühma juures tööl korraga vähemalt üks kasvataja,

nooremas astmes ka abikasvataja.

7.Õpilaskodus aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite fikseerimine

toimub vastavalt kooli kodukorras kehtestatud nõuetele. Ohtu märganud õpilane teavitab

koheselt kasvatajat ja öökasvatajat.

Klassijuhataja, kasvataja:

 • jälgib õpilaste omavahelisi suhteid ja klassi ning rühma mikrokliimat;
 • viib läbi vestlusi ja muid üritusi õpilaste suhete parendamiseks;
 • informeerib lapsevanemaid kiusamise ja vägivalla ilmingutest;
 • informeerib kooli juhtkonda lahenduste leidmiseks tõsisematest olukordadest;
 • on kiusamise ja vägivalla ohvriks sattunule toeks ja nõustajaks;
 • esitab vajadusel vägivallatseja direktorile mõjutusvahendite rakendamiseks.

8. Õpilaste isiklike esemete loetelu: hügieenitarbed, vahetusjalatsid, vahetusriided, sokid,

pesu.

9. Õpilaskodus viibimise ajal tagatakse õpilasele kooli poolt tema vajadustele ja huvidele

vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

10. Õpilastele on õpilaskodus viibimise ajal tagatud sotsiaalpedagoogi nõustamine, võimalus

osaleda huvialaringides.

11.Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud ainult

kokkuleppel kasvatajaga.

12.Koolivara lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase vanemaga (

eestkostja/hooldajaga).

13. Õpilasel ei ole lubatud õpilaskodusse kaasa võtta olmetehnikat, hinnalisi ehteid. Arvuti,

mobiiltelefoni, raha annab õpilane kasvataja kätte hoiule, vastasel juhul on õpilase

omavastutus.

14. Et tagada kaasõpilaste rahu ja turvalisus, on õpilaskodus keelatud omada ja tarbida

tubakatooteid, alkoholi, mõnuaineid. Samuti on keelatud terariistade, relvade, pürotehnika,

pornograafiliste materjalide omamine ja kasutamine.

15.Õpilaskodus mittevajalike ja ohtlike esemete äravõtmine, hoiustamine ja tagastamine

toimub vastavalt kooli kodukorrale.

16. Ettevalmistustunnid koduste ülesannete täitmiseks toimuvad klassiruumides ja on

kohustuslikud kõikidele õpilastele.

17.Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja või kasvataja loal

kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja).

18.Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooli kasvataja ja vajadusel suunab

kooli meditsiiniõe juurde, kes teeb otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise

kohta.

19.Lapse haigestumise korral teavitatakse esmalt lapsevanemat (eestkostjat/hooldajat), kes

organiseerib lapse koju viimise.

20.Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi.

21. Ravimite tarvitamine õpilaskodus toimub vastavalt kooli kodukorrale alljärgnevalt:

 • Kooli kaasa antud ravimid annab õpilane kasvataja kätte;
 • Perearsti või eriarsti poolt õpilasele määratud ravimeid annab vastavalt raviskeemile kasvataja;
 • Õpilasele määratud ravimeid hoitakse kasvataja tööruumis asuvas lukustatud kapis;
 • Õpilaskodus esmaabiks vajalikud vahendid asuvad direktori käskkirjaga määratud isiku vastutusel selleks ettenähtud kapis;

22.Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane oma rühma kasvataja poole.

23. Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste riietega.

24. Isikliku ihupesu ja sokid peseb õpilane vajadusel ise käsitsi.

25.Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel.

26. Kaupluse külastamine toimub kindlaks määratud nädalapäevadel alates 16.15 kasvataja

loal.

27. Õpilase meelespea:

Kõik õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud:

 • hoidma talle elamiseks antud ruumi, õplaskodu vara ja õppevahendeid;
 • täitma koolitöötajate korraldusi;
 • käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaasõpilastesse ja täiskasvanutesse.
 • täitma õpilaskodu päevakava ja kodukorda;
 • omama isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele;
 • kandma vahetusjalatseid ja – riideid;

Õpilaskodus on keelatud:

 • olmeprügi mahaviskamine, kandmine üldkasutatavatesse ruumidesse või aknast välja viskamine;
 • uste prõmmimine, karjumine ja ropendamine;
 • ilma loata teiste tubades viibimine;
 • äritsemisega tegelemine;
 • varastamine;
 • suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete omamine ja tarbimine;
 • endale ja teistele ohtlike ainete, esemete ja pürotehnika omamine ja kasutamine;
 • õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;
 • kaasõpilaste isiklike riiete ja asjade omamine ja kasutamine;
 • öörahu segamine;
 • välisjalanõude kandmine siseruumides;
 • õppetöö ajal õpilaskodus ilma mõjuva põhjuseta viibimine;
 • omavoliline tubade vahetamine;
 • lahkuda oma korruselt ilma kasvataja/abikasvataja loata peale 20.00;
 • viibimine mõisa territooriumil.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga