2016/2017 õa üldtööplaan

2016/2017 õppeaasta teema

„Meil kõigil on koht siin päikese all“

 

 1. Eestvedamine ja juhtimine 
 • 2016/2017. õppeaasta juhtkonna tööplaan

Iganädalased juhtkonna koosolekud on planeeritud esmaspäeva hommikusse algusega 10.00

Kooli üldkogunemised viiakse läbi igal kolmapäeval kell 9.00

Aeg Tegevus Vastutajad
Läbi õppeaasta Uue arengukava kooskõlla viimine üldtööplaani ja sisehindamise dokmentatsiooniga. Juhtkond
Läbi õppeaasta Ainekavade korrastamine. Digipädevuste lisamine ainekavadesse. Liia Suup;

Tiia Kiviselg;

Aineõpetajad

Läbi õppeaasta TKL pikendatud õppekava ellurakendamine Tiia Kiviselg,

Hinge Luukas

Sept- nov 2016 a kevadel toimunud eneseanalüüsi tagasiside andmiste lõpetamine;

Eneseanalüüsi põhjal tehtud ettepanekte rakendamine

Tiia Kiviselg
Kevad 2017 Üleminek digitaalsetele põhikooli lõpueksamitele. Tiia Kiviselg
Läbi õppeaasta Kooli sümboolika loomine Juhtkond
Kevad 2017 Kooli tutvustava esitlusmaterjali ja infovoldiku loomine Tiia Kiviselg,

Liia Suup

Läbi õppeaasta Töötajate ja õpilaste tunnustuskorra pidev rakendamine Andres Muddi;

Tiia Kiviselg;

Läbi õppeaasta

 

Tugiteenuste tutvustamine Andres Muddi;

Tiia Kiviselg;

 

 • Õppenõukogu tööplaan
Aeg Teema Vastutaja
31.08 2016  Kooli arengukava ja üldtööplaani kooskõlastamine Andres Muddi;

Tiia Kiviselg

15.03 2017 2017/2018 lisaõppele jäävate õpilaste nimekirja kinnitamine Andres Muddi;

Tiia Kiviselg

15.05 2017 Põhikooli lõpueksamitele lubamine Andres Muddi;

Tiia Kiviselg

01.06 2017 Õppeperioodi lõpetamine. Järgmisse klassi üleviimine. Põhikooli lõpetamine. Õppeaasta kokkuvõte. Andres Muddi;

Tiia Kiviselg

2016/2017 õppeaasta koolivaheajad

sügisvaheaeg: 22.oktoober – 30.oktoober 2016 a

talvevaheaeg: 23.detsember 2016 – 08.jaanuar 2017 a

kevadvaheaeg: 18.märts – 26.märts 2017 a

suvevaheaeg (v.a lõpuklassid): 07.juuni – 31.august 2017 a.

Trimestrid

I trimester

01.september – 25.november 2016 a (hinded välja panna 24. november 2016)

II trimester

28.november 2016 – 03.märts 2017 a (hinded välja panna 02. märtsiks 2017)

III trimester

06.märts – 06.juuni 2017 a (hinded välja panna 01. juuniks 2017)

 

 1. Personalijuhtimine, personalikoolitus
 • Personalijuhtimine
Aeg Tegevus Vastutaja
Sügis 2016

 

Raske- ja sügava puudega lastele tugiisikute vajaduste väljaselgitamine ja tööle rakendamine. Tugiisikute koolitamine Tiia Kiviselg;
Läbi õppeaasta Personali pädevuste tõstmine Juhtkond;
Läbi õppeaasta

 

Mikrokliima parendamine Juhtkond;
Läbi õppeaasta

 

Maine kujundamine Juhtkond
 • Personali koolitus
Aeg Koolitus Vastutaja
 

Läbi õppeaasta

Sisekoolituste plaanipärane läbiviimine töötajate digipädevuste arendamiseks. Liia Suup
Sept – dets 2016 Haridustehnoloogi koolitus TÜ Haapsalu Kolledž Liia Suup
Läbi õppeaasta Haridustehnoloogi magistriõpe Liia Suup
Sügisene koolivaheaeg Suhtlemiskoolitus

 

Tiia Kiviselg
Kevadine koolivaheaeg Läbipõlemist ennetav koolitus

 

Tiia Kiviselg
 1. Ressursid
Aeg Tegevus Vastutajad
Läbi õppeaasta Õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamine Juhtkond
Läbi õppeaasta Kooli kodulehe ja FB lehe pidev täiendamine Liia Suup
Läbi õppeaasta Koolikroonika digitaalne jäädvustamine. E-kroonika loomine kodulehele. Liia Suup;

Raivo Rebane

Läbi õppeaasta Digilahenduste integreerimine õppeprotsessi. Liia Suup
Sügis 2016 Esitlustehnika, iPadide soetamine klassidesse Andres Muddi;

Raivo Rebane;

Sügis 2016 III korruse wifivõrgu parendamine, lisamajaka ülesseadmine Raivo Rebane;

 

 1. Koostöö huvigruppidega
 • Koostöö lapsevanematega
Aeg Tegevus Vastutaja
20.10 2016 Lasevanemate koosolek

·         kontsert

·         klassikoosolekud

·         tutvumine Rajaleidja karjääriinfospetsailistiga

 

Andres Muddi

Tiia Kiviselg

Pidev Suhtlemine vanematega, lapse tulemustest teavitamine õpilaspäevikus, e-koolis. Klassiõpetajad;

Aineõpetajad;

Pidev Lastevanemate teavitamine tugiteenustest koolis Klassiõpetajad

Tiia Kiviselg

Vastavalt soovile Perekoosolekud Rümakasvatajad;
Kevad 2017 Arenguvestlused lastevaematega Klassijuhatajad;
1.juuni 2017 Parimate õpilaste vanemate tunnstamine õppeaasta lõpus. Direktori vastuvõtt Andres Muddi;

Tiia Kiviselg;

 •  Koostöö kohalike omavalitsustega
Aeg Tegevus Vastutaja
Vastavalt vajadusele

 

Sots.- ja lastekaitsetöötajate teavitamine õpilaste perede abi- ja nõustamisvajadusest. Helle Tetsmann;
2.poolaasta

 

KOV-delt toetuse taotlemine kevadiseks õppeekskursiooniks Tiia Kiviselg;
Pidev

 

Koostöö valdade sots.töötajatega koolikohustuse mittetäitjate  korralekutsumisel. Helle Tetsmann;
1.poolaasta

 

Ümarlaud valdade sots.töötajate ja haridusnõunikutega kooli vajadustest ja arengust. Helle Tetsmann;

Tiia Kiviselg;

 •  Koostöö hoolekoguga

Hoolekogu on kooli tegemisi ja arengut toetav. Korralised koosolekud viiakse läbi vähemalt 3 korda aastas

Aeg Tegevus Vastutaja
Vastavalt vajadusele Ettenähtud dokumentide heaks kiitmine, kinnitamine. Andres Muddi;
 •  Koostöö kohalike ettevõtetega, Rajaleidja Keskusega
Aeg Tegevus Vastutaja
Pidev

 

Koostöö Rajaleidja keskuse karjääriinfospetsiaistidega Liia Suup;
Pidev

 

Osavõtt karjäärikoordinaatorite ainesektsioonist Liia Suup;
Vastavalt vajadusele Karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine; Liia Suup;
November Töövarjupäev Liia Suup + klassijuhatajad;
November Kutsenõustamistesti läbiviimine, individuaalne tagasiside. Liia Suup;

 

Läbi õppeaasta graafiku alusel Töökogemuste omandamine Selveris Liia Suup;

Tiia Kiviselg;

Läbi õppeaasta Otsida uusi praktikabaase Liia Suup,

Tiia Kiviselg

 •  Koostöö maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolidega
Aeg Tegevus Vastutaja
Vajadusel

 

Maakonna lasteaedade ja koolide õpetajate nõustamine HEV õpilaste küsimustes. Tiia Kiviselg
Sept-mai vastavalt vajadusele Kooli tugiteenuste tutuvustamine maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolide lastevanematele Andres Muddi;

Tiia Kiviselg;

 •  Koostöö Tervisearengu Instituudi, autismi- ja teiste ühingutega
Aeg Tegevus Vastutaja
Õpilastööde näituste korraldamine kooli tutvustamiseks Tiia Kiviselg;
Läbi õppeaasta TAI, Autismiühingu ja tervist edendava liikumise koolitustes osalemine Tervisenõukogu;
Läbi õppeaasta Jätkata tervistedendavast liikumist koolis Tervisenõukogu:
 •  Koostöö kutseõppeasutustega
Aeg Tegevus Vastutaja
Aprill, mai

 

Lisaõppe ja pikendatud õppeajaga õpilaste õppepäevad VanaVigala IIK-s tutvustamaks õpitavate erialadega. Liia Suup,

Tiia Kiviselg,

Klassijuhatajad

Vajadusel

 

Osavõtt kutsekoolide avatud uste päevadel. Tiia Kiviselg;

Klassijuhatajad

 •  Koostöö kõrgkoolidega

 

Aeg Tegevus Vastutaja
Vajadusel

 

Üliõpilastele pedagoogilise ja sotsiaaltööalase praktika võimaldamine. Andres Muddi

Tiia Kiviselg

2.poolaasta

 

Personali värbamine ülikoolist. Andres Muddi
Vajadusel

 

Üliõpilaste uurimustöödes osalemine, lõputööde juhendamised. Aineõpetajad,

Tiia Kiviselg

 • Koostöö sõpradega
Aeg Tegevus Vastutaja
Läbi õppeaasta Jätkata koostööd sõpradega, et toetada ja rikastada õppekava:

·         Ühisüritused

·         Koolitused

·         Näitused

Juhtkond;

 

5. Õppe- ja kasvatustegevus 

Tegevuskava asub Drive´s

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga