Tugiteenused

Kui õppimine iseenesest ei suju, on vaja tugiteenuseid. Tugiteenus tagab varajase kitsaskohtade märkamise õppetöös, suhtlemises, käitumises. Raskuste korral saab õpilane sobivat toetust.

Raikküla Koolis on lai tugiteenuste võrgustik:

Kõneravi I – VI klassi õpilastele.

Suulise ja kirjaliku kõne loome, mille eesmärgiks on mõistmisoskuse ja suhtlemise parandamine.

Õpiabirühm – lihtsustatud õppe lapsele

On mõeldud :

 • väljakujunemata õpioskuste – ja käitumishäiretega õpilastele, et oskaks ja julgeks teha iseseisvalt
 • Lihtsustatud õppe õpilastele muudatuste tegemiseks mõnes põhiaines.

Individuaalsed õppekavad

 • Toimetuleku- ning hooldusõppe õpilastele arenguvõimaluste arvestamiseks koostöös lapsevanemaga
 • Lihtsustatud õppe õpilastele mõnes põhiaines muudatuste tegemiseks õppetöö sisus

Abiõpetaja

 • Töötab õpetaja juhendamisel, abistab ja TOETAB õpilasi
 • Algklassides, hooldusklassis rakendatud 3,0 ametikohaga.

Teraapiline abi

 • Massaaž
 • Liikumisravi – õues
 • Vesiravi ja soojaravi – hooldusõppele + õpilase vajadusi arvestades
 • Liivateraapia – hooldusõpe, algklassid
 • Muusikateraapia – hooldusõpe
 • Hipoteraapia – hooldusteraapia, toimetulekuõpe, I – VI klass

Arenguvestlused – iga õppeaasta lõpus koostöös lapsevanemaga.

Karjäärinõustamine

Eesmärgiks on, et õpilane teab edasiõppimise võimalusi ning oskab hinnata oma võimeid ja valida elukutset. On praktilist tööd väärtustav ja kutseõppeks valmis:

Õpilaskodu

 • Kindel päevarežiim
 • Toitlustamise 5 x päevas
 • Ringidest osavõtt
 • Õpiabi (ettevalmistustund)

Pikapäevarühm – tagab iga päev koju sõitvatele õpilastele järelevalve ja vaba aja sihipärase kasutamise.

Eelkool – 6. -7.aastane laps tutvub enne koolitulekut õpetaja ja õpilastega, kooli kodukorraga.

 • Nõustab tulevasi lapsevanemaid
 • Selgitab erivajadused
 • Pakub tugiteenuseid

Lisaõpe – lihtsustatud õppe õpilastele peale põhikooli lõppu 1 aasta

Eesmärk on toetada õpilase arengut, iseseisva töö oskusi ja anda töökogemusi reaalses töökeskonnas.

Pikendatud õpe – toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele 3 õppeaastat peale 9.kooliaastat.

Sotsiaalpedagoog

Probleemteemad, millega sotsiaalpedagoog tegeleb:

 • Koolikohustuse täitmine
 • Suhete teemad: õpilane – õpilane, õpilane – õpetaja
 • Psüühikahäiretega õpilased
 • Tõrjutus koolis või peres
 • Teismeliste probleemid
 • Konfliktide korral osapoolte lepitamine
 • Kooli- ja õpilaskodu kodukorra täitmine

Haridustehnoloog

Haridustehnoloogilise toe pakkumine kooli töötajatele ja õpilastele

Õpiraskustega õpilaste lühikeseks perioodiks kooli vastuvõtmine

Eesmärk:

 • Vaimse taseme määramine
 • Õppimist segavate tegurite selgitamine
 • Õpilaskodu kodukorraga harjumine
 • Tugiteenustega tutvumine
 • Anda nõu nõustamiskomisjoni või eriarsti poole pöördumiseks, lapsevanemale

Maakonna põhikoolide õpetajate nõustamine

Eesmärk:

 • HEV õpilastele õppekava koostamine ja õppevara leidmine
 • Õpilastele logopeediline ja erimetoodiline abi