Meie koolist

Õpilasesindus


Raikküla Kooli õpilasesindusse kuulub 6.-9. klasssist alates 8 õpilast (igast klassis 2 õpilast).

 


Raikküla Kooli õpilasesinduse põhikiri.


1.Üldsätted

1.1 Raikküla Kooli õpilasesindus on kogu kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus.
1.2 Õpilasesindus koosneb liikmetest ja presidendist, kelle valivad endi seast õpilasesinduse liikmed.
1.3 Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, kooli – ja  õpilasesinduse põhimäärusest ning kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel.
1.4 Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab direktor.
1.5 Õpilasesinduse otsusega ja direktori nõusolekul võib põhimäärusesse lisada  olemasolevate punktide täiendusi või uusi punkte.

2. Õpilasesinduse moodustamise kord

2.1 Õpilasesindus valitakse kooli 6 - 9 .  ja lisaõppe õpilaste hulgast lihthäälteenamuse teel ja vabatahtlikkuse alusel.
2.2 Õpilasesindusel on õigus oma liikmeid vajaduse korral vahetada.
2.3 Õpilasesinduse president valitakse õpilasesinduse liikmete hulgast salajase hääletuse teel.
2.4 Õpilasesinduse liikme volitused katkevad tema lahkumisega koolist või  kui tema tegevus kahjustab kooli mainet.

3. Õpilasesinduse eesmärgid

3.1 Aitab tõsta õpilaste vastutust kooli ees ning kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.
3.2 Aitab organiseerida koolisiseseid tegevusi.
3.3 Aitab kaasa koolielu probleemide lahendamisele.
3.4 Järgib ja edendab kooli traditsioone.
3.5 Kujundab austavaid käitumistavasid õpilaste suhetes kaasõpilaste ja  koolitöötajatega

4 Õigused

4.1 Valitud esindajal on  õigus  osaleda õpilasi ja koolielu puudutavatel  õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.
4.2 Korraldada tegevusi kooli juhtkonna nõusolekul.
4.3 Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni ja abi.
4.4 Kaitsta kooli õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees.

5.Kohustused

5.1 Valida oma esindaja osalemaks õppenõukogu ja kooli hoolekogu koosolekutel.
5.2 Seismine õpilaste õiguste eest . 
5.3 Vastutada õpilasesinduse korraldatud ürituse eest.
5.4 Informeerida kooli juhtkonda oma tegevusest. 

6. Töökord

6.1 Õpilasesinduse tööd juhib president, tema puudumisel asepresident
6.2 Õpilasesinduse liikmed ja president valitakse ametisse üheks õppeaastaks.
6.3 Õpilasesinduse koosolekud kutsutakse kokku presidendi või liikme ettepanekul vähemalt 1 kord trimestris või vajadusel.
6.4 Õpilasesinduse moodustamise koosoleku kutsub kokku kooli direktor septembrikuu jooksul.
6.5 Koosolek on otsustusvõimeline kui on kohal pooled +1 õpilasesinduse liikmetest.
6.6 Koosolekul tehtud otsus on jõustub , kui selle poolt on hääletanud pooled+1 või see, kes on kogunud enim hääli otsustusvõimelistest koosoleku liikmetest.

7. President

7.1 Õpilasesinduse president valitakse esimesel õpilasesinduse koosolekul.
7.2 Juhib ja koordineerib õpilasesinduse tööd.
7.3 Kutsub kokku õpilasesinduse koosolekud.
7.4 Esindab vajadusel õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.
7.7 Presidendi volitused lõppevad uue presidendi valimisega. 

Raikküla Kooli õpilasesindusse kuulub 6.-9. klasssist alates 8 õpilast (igast klassis 2 õpilast).

 


Raikküla Kooli õpilasesinduse põhikiri.


1.Üldsätted

1.1 Raikküla Kooli õpilasesindus on kogu kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus.
1.2 Õpilasesindus koosneb liikmetest ja presidendist, kelle valivad endi seast õpilasesinduse liikmed.
1.3 Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, kooli – ja  õpilasesinduse põhimäärusest ning kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel.
1.4 Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab direktor.
1.5 Õpilasesinduse otsusega ja direktori nõusolekul võib põhimäärusesse lisada  olemasolevate punktide täiendusi või uusi punkte.

2. Õpilasesinduse moodustamise kord

2.1 Õpilasesindus valitakse kooli 6 - 9 .  ja lisaõppe õpilaste hulgast lihthäälteenamuse teel ja vabatahtlikkuse alusel.
2.2 Õpilasesindusel on õigus oma liikmeid vajaduse korral vahetada.
2.3 Õpilasesinduse president valitakse õpilasesinduse liikmete hulgast salajase hääletuse teel.
2.4 Õpilasesinduse liikme volitused katkevad tema lahkumisega koolist või  kui tema tegevus kahjustab kooli mainet.

3. Õpilasesinduse eesmärgid

3.1 Aitab tõsta õpilaste vastutust kooli ees ning kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.
3.2 Aitab organiseerida koolisiseseid tegevusi.
3.3 Aitab kaasa koolielu probleemide lahendamisele.
3.4 Järgib ja edendab kooli traditsioone.
3.5 Kujundab austavaid käitumistavasid õpilaste suhetes kaasõpilaste ja  koolitöötajatega

4 Õigused

4.1 Valitud esindajal on  õigus  osaleda õpilasi ja koolielu puudutavatel  õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.
4.2 Korraldada tegevusi kooli juhtkonna nõusolekul.
4.3 Saada kooli juhtkonnalt oma tööks vajalikku informatsiooni ja abi.
4.4 Kaitsta kooli õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees.

5.Kohustused

5.1 Valida oma esindaja osalemaks õppenõukogu ja kooli hoolekogu koosolekutel.
5.2 Seismine õpilaste õiguste eest . 
5.3 Vastutada õpilasesinduse korraldatud ürituse eest.
5.4 Informeerida kooli juhtkonda oma tegevusest. 

6. Töökord

6.1 Õpilasesinduse tööd juhib president, tema puudumisel asepresident
6.2 Õpilasesinduse liikmed ja president valitakse ametisse üheks õppeaastaks.
6.3 Õpilasesinduse koosolekud kutsutakse kokku presidendi või liikme ettepanekul vähemalt 1 kord trimestris või vajadusel.
6.4 Õpilasesinduse moodustamise koosoleku kutsub kokku kooli direktor septembrikuu jooksul.
6.5 Koosolek on otsustusvõimeline kui on kohal pooled +1 õpilasesinduse liikmetest.
6.6 Koosolekul tehtud otsus on jõustub , kui selle poolt on hääletanud pooled+1 või see, kes on kogunud enim hääli otsustusvõimelistest koosoleku liikmetest.

7. President

7.1 Õpilasesinduse president valitakse esimesel õpilasesinduse koosolekul.
7.2 Juhib ja koordineerib õpilasesinduse tööd.
7.3 Kutsub kokku õpilasesinduse koosolekud.
7.4 Esindab vajadusel õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel.
7.7 Presidendi volitused lõppevad uue presidendi valimisega.