Koolielu

Tugiteenused

Tugiteenused Raikküla Koolis


Kui õppimine iseenesest ei suju, on vaja tugiteenuseid. Tugiteenus tagab varajase kitsaskohtade märkamise õppetöös, suhtlemises, käitumises. Raskuste korral saab õpilane sobivat toetust.

Raikküla Koolis on lai tugiteenuste võrgustik, mis pakub tuge nii tõhustatud- kui erituge vajavale õpilasele:

Kõneravi I – VI klassi õpilastele.

Suulise ja kirjaliku kõne loome, mille eesmärgiks on mõistmisoskuse ja suhtlemise parandamine.

Individuaalsed õppekavad

 • Toimetuleku- ning hooldusõppe õpilastele arenguvõimaluste arvestamiseks koostöös lapsevanemaga
 • Lihtsustatud õppe õpilastele mõnes põhiaines muudatuste tegemiseks õppetöö sisus

Õpetaja abi töötab õpetaja juhendamisel, abistab ja TOETAB õpilasi

Füsioterapeut hindab õpilase füüsilist arengut ning aitab vajadusel arendada või säilitada
eakohaseid motoorseid oskuseid ja kehalist võimekust. Lähtuvalt õpilase individuaalsetest
vajadustest kasutab füsioterapeut lapse arengu toetamiseks liikuvus-, jõu- ja venitusharjutusi,
erinevaid mängulisi tegevusi, massaaži, soojaravi või vesiravi.

Arenguvestlused – iga õppeaasta lõpus koostöös lapsevanemaga.

Õpilaskodu

 • Kindel päevarežiim
 • Toitlustamise 4 x päevas
 • Ringidest osavõtt

Lisaõpe 

Pakume lisaõpet tõhustatud toega õpilasele 1 aasta jooksul peale kooli lõpetamist ning pikendatud õpet erituge vajavale õpilasele 3 aasta jooksul peale kooli lõpetamist.

Eripedagoog hindab õppija õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt ning õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas.

Eripedagoogi ülesanded koolis on:

 • selgitada välja eripedagoogilist abi vajavad õpilased, nende kognitiivsed vajadused ja võimalused ning planeerida tunnid eripedagoogilise abi osutamiseks;
 • õpilaste arengu toetamine: taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemisprotsesside arendamine õpiraskuste korral;
 • õppeainekeskne õpilaste õppimise toetamine:  õppemetoodika soovitamine, õppematerjalide valik ja koostamine, sobiva õppekorralduse ja õppekeskkonna valik,  õpioskuste ja enesekontrolli kujundamine;
 • lastevanemate nõustamine erivajadustega õpilaste arendamisel ja toimetuleku toetamisel, õpioskuste, -hoiakute ja –harjumuste kujundamisel ja toimetuleku toetamisel;
 • pedagoogide  nõustamine IÕK koostamisel, spetsiifilise puudega laste  õppe organiseerimisel ja vajalike õppevormide rakendamisel;
 • pedagoogide toetamine õpilasele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate kasutamis

Sotsiaalpedagoog

Teemad, millega sotsiaalpedagoog tegeleb:

 • Koolikohustuse täitmine
 • Suhete teemad: õpilane – õpilane, õpilane – õpetaja
 • Psüühikahäiretega õpilased
 • Tõrjutus koolis või peres
 • Teismeliste probleemid
 • Konfliktide korral osapoolte lepitamine
 • Kooli- ja õpilaskodu kodukorra täitmine

Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine
(testimine, vaatlemine, intervjueerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö õpetajate
ja teiste spetsialistidega.

Psühholoogi ülesanded koolis on nõustada õpilasi:

 • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
 • suhtlemisoskuste omandamisel;
 • enesehinnangu korrigeerimisel;
 • valikute ja otsuste tegemisel;
 • eneseteadvuse kujunemisel.

Psühholoogi nõustab lapsevanemaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist
mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse
positiivse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega
toimetulemisel.

Haridustehnoloogi ülesanded koolis on:

 • Haridustehnoloogilise toe pakkumine kooli töötajatele ja õpilastele.
 • Individuaalne nõustamine.
 • Töötajate digipädevuste arendamine. Koolituste korraldamine ja läbiviimine.
 • Õpilaste digipädevuste arendamine.
 • Metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine.

Tõhustatud tuge vajavate õpilaste lühikeseks perioodiks kooli vastuvõtmine

Eesmärk:

 • Vaimse taseme määramine
 • Õppimist segavate tegurite selgitamine
 • Õpilaskodu kodukorraga harjumine
 • Tugiteenustega tutvumine
 • Anda lapsevanemale nõu koolivälise nõustamismeeskonna või eriarsti poole pöördumiseks

Maakonna põhikoolide õpetajate nõustamine

Eesmärk:

 • Tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele õppekava koostamine ja õppevara leidmine
 • Õpilastele logopeediline ja erimetoodiline abi

Kui õppimine iseenesest ei suju, on vaja tugiteenuseid. Tugiteenus tagab varajase kitsaskohtade märkamise õppetöös, suhtlemises, käitumises. Raskuste korral saab õpilane sobivat toetust.

Raikküla Koolis on lai tugiteenuste võrgustik, mis pakub tuge nii tõhustatud- kui erituge vajavale õpilasele:

Kõneravi I – VI klassi õpilastele.

Suulise ja kirjaliku kõne loome, mille eesmärgiks on mõistmisoskuse ja suhtlemise parandamine.

Individuaalsed õppekavad

 • Toimetuleku- ning hooldusõppe õpilastele arenguvõimaluste arvestamiseks koostöös lapsevanemaga
 • Lihtsustatud õppe õpilastele mõnes põhiaines muudatuste tegemiseks õppetöö sisus

Õpetaja abi töötab õpetaja juhendamisel, abistab ja TOETAB õpilasi

Füsioterapeut hindab õpilase füüsilist arengut ning aitab vajadusel arendada või säilitada
eakohaseid motoorseid oskuseid ja kehalist võimekust. Lähtuvalt õpilase individuaalsetest
vajadustest kasutab füsioterapeut lapse arengu toetamiseks liikuvus-, jõu- ja venitusharjutusi,
erinevaid mängulisi tegevusi, massaaži, soojaravi või vesiravi.

Arenguvestlused – iga õppeaasta lõpus koostöös lapsevanemaga.

Õpilaskodu

 • Kindel päevarežiim
 • Toitlustamise 4 x päevas
 • Ringidest osavõtt

Lisaõpe 

Pakume lisaõpet tõhustatud toega õpilasele 1 aasta jooksul peale kooli lõpetamist ning pikendatud õpet erituge vajavale õpilasele 3 aasta jooksul peale kooli lõpetamist.

Eripedagoog hindab õppija õpioskuste ja arengu taset, kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt ning õpetab toetavas ja turvalises keskkonnas.

Eripedagoogi ülesanded koolis on:

 • selgitada välja eripedagoogilist abi vajavad õpilased, nende kognitiivsed vajadused ja võimalused ning planeerida tunnid eripedagoogilise abi osutamiseks;
 • õpilaste arengu toetamine: taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemisprotsesside arendamine õpiraskuste korral;
 • õppeainekeskne õpilaste õppimise toetamine:  õppemetoodika soovitamine, õppematerjalide valik ja koostamine, sobiva õppekorralduse ja õppekeskkonna valik,  õpioskuste ja enesekontrolli kujundamine;
 • lastevanemate nõustamine erivajadustega õpilaste arendamisel ja toimetuleku toetamisel, õpioskuste, -hoiakute ja –harjumuste kujundamisel ja toimetuleku toetamisel;
 • pedagoogide  nõustamine IÕK koostamisel, spetsiifilise puudega laste  õppe organiseerimisel ja vajalike õppevormide rakendamisel;
 • pedagoogide toetamine õpilasele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate kasutamis

Sotsiaalpedagoog

Teemad, millega sotsiaalpedagoog tegeleb:

 • Koolikohustuse täitmine
 • Suhete teemad: õpilane – õpilane, õpilane – õpetaja
 • Psüühikahäiretega õpilased
 • Tõrjutus koolis või peres
 • Teismeliste probleemid
 • Konfliktide korral osapoolte lepitamine
 • Kooli- ja õpilaskodu kodukorra täitmine

Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine
(testimine, vaatlemine, intervjueerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö õpetajate
ja teiste spetsialistidega.

Psühholoogi ülesanded koolis on nõustada õpilasi:

 • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
 • suhtlemisoskuste omandamisel;
 • enesehinnangu korrigeerimisel;
 • valikute ja otsuste tegemisel;
 • eneseteadvuse kujunemisel.

Psühholoogi nõustab lapsevanemaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist
mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse
positiivse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega
toimetulemisel.

Haridustehnoloogi ülesanded koolis on:

 • Haridustehnoloogilise toe pakkumine kooli töötajatele ja õpilastele.
 • Individuaalne nõustamine.
 • Töötajate digipädevuste arendamine. Koolituste korraldamine ja läbiviimine.
 • Õpilaste digipädevuste arendamine.
 • Metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine.

Tõhustatud tuge vajavate õpilaste lühikeseks perioodiks kooli vastuvõtmine

Eesmärk:

 • Vaimse taseme määramine
 • Õppimist segavate tegurite selgitamine
 • Õpilaskodu kodukorraga harjumine
 • Tugiteenustega tutvumine
 • Anda lapsevanemale nõu koolivälise nõustamismeeskonna või eriarsti poole pöördumiseks

Maakonna põhikoolide õpetajate nõustamine

Eesmärk:

 • Tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele õppekava koostamine ja õppevara leidmine
 • Õpilastele logopeediline ja erimetoodiline abi