Meie koolist

Arengukava

 

 

Raikküla Kooli arengukava täispikk versioon on leitav siit.

1.    Lühitutvustus


Raikküla Kool on Haridus– ja Teadusministeeriumi hallatav põhikool tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele. Koolis toimub õppetöö põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppes. 
Raikküla Kooli õpilase vastuvõtmisel on eelduseks koolivälise nõustamismeeskonna vastav soovitus ja lapsevanema nõusolek. 
Oleme esimesi koole Eestis, kus hakati õpetama erivajadusega õpilasi ja seda juba 1958. aasta 1. septembrist. Tuule tiibadesse said meie majast Eesti eripedagoogika rajajad Karl Karlep, Viivi Neare, Voldemar Vääranen ja Eha Viitar.

2.    Arengukava koostamise lähtekohad


Raikküla Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad aastani 2021. Arengukava koostamisel on lähtutud Eesti elukestva õppe strateegiast 2020, et tulla toime kooli ees seisvate strateegiliste muutustega, mis tagaks kooli hea toimimise ja õppekvaliteedi paranemise. Arengukava eesmärgid on aluseks kooli õppekava uuendamisel ja õppe- ning kasvatustöö korraldamisel. 
Käesoleva arengukava koostamisel on aluseks: 
•    Põhikooli – ja gümnaasiumi seaduse § 67 ning haridus- ja teadusministri 13.04.2016 käskkiri nr 1.1-2/16/83 „Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide arengukava kinnitamise kord“;
•    Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava;
•    Riigi HEV-koolide tegevuse aluspõhimõtted;
•    Raikküla Kooli põhimäärus;
•    Raikküla Kooli õppekava;
•    Raikküla Kooli sisehindamise aruanne 2013- 2015;
•    töötajate rahulolu küsitlus (2016 kevad); 
•    digipädevuste uuring. 

 

 

Missioon, visioon, väärtused