Meie koolist

Arengukava


Raikküla Kooli arengukava 2022 – 2025

  1. Arengukava koostamise lähtekohad

Raikküla Kooli arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1, millest tulenevalt määratakse arengukavas kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng. Raikküla Kooli arengukava on koostatud aastateks 2022 – 2025.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, analüüsides kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. Sisehindamisel lähtuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1 ning Raikküla kooli sisehindamise korrast. Sisehindamise tulemused on esitatud Raikküla Kooli sisehindamise aruandes. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on arvestanud haridusvaldkonna strateegiliste dokumendiga:  Põhikooli riiklik õppekava  ja „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“.

Raikküla Kooli arengukava täispikk versioon on leitav siit.

 

Raikküla Kooli arengukava 2022 – 2025

  1. Arengukava koostamise lähtekohad

Raikküla Kooli arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1, millest tulenevalt määratakse arengukavas kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng. Raikküla Kooli arengukava on koostatud aastateks 2022 – 2025.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, analüüsides kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. Sisehindamisel lähtuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1 ning Raikküla kooli sisehindamise korrast. Sisehindamise tulemused on esitatud Raikküla Kooli sisehindamise aruandes. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on arvestanud haridusvaldkonna strateegiliste dokumendiga:  Põhikooli riiklik õppekava  ja „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“.

Raikküla Kooli arengukava täispikk versioon on leitav siit.