Koolielu

Kodukord

RAIKKÜLA KOOLI KODUKORD

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega. 

1.    ÜLDSÄTTED 
1.1.    Raikküla Kooli kodukorra eesmärgiks on tagada koolis sõbralik töökeskkond, õpilaste  ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.
1.2.    Kooli kodukord on õpilastele, nende tugiisikutele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. 
1.3.    Kooli kodukorra eeskirjade täitmist arvestatakse õpilase käitumise ja hoolsuse hindamisel, mis kajastub trimestri lõpus e-Kooli väljavõttel.
1.4.    Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel www.raikkulakool.ee  ja paberkandjal õpetajate toas. 

2.    KOOLI ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS 
2.1.    Õppetöö toimub Raikküla Koolis päevakava alusel, mille teeb õpilasele teatavaks klassijuhataja või kasvataja. Õppetunni algusest ja lõpust annab märku koolikell.
2.2.    Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas 3 korda päevas. Õpilaskodu õpilastele lisandub õhtuoode.
2.3.    Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt kooli õppekavale, päevakavale.
2.4.    Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanematele kooli kodukorras sätestatud korras. 
2.5.    Teisipäeviti kell 9.00 toimub iganädalane kooli üldkogunemine, kus jagatakse õppetööga seotud infot ning tunnustatakse õpilasi ja kooli töötajaid. 
2.6.    Raikküla Koolis on lastevanemate soovil direktori nõusolekuga moodustatud pikapäevarühm I-VIII klassi õpilastele.
2.7.    Kooli õpilaskodu õpilastele jätkub päev pärast õppetundide lõppu pererühmas vastavalt õpilaskodu kodukorras sätestatud päevakavale. 
2.8.    Huviringide töö toimub vastavalt huviringide päevakavale mis on nähtav kooli kodulehel.
2.9.    Koolis tegutseb eelkooli rühm vastavalt päevakavale.

3.    VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS
3.1.    Raikküla Koolis rakendatakse KiVa programmi. See tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud.
3.2.    Õpilaste ning kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik kooli töötajad. 
3.3.    Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks peavad õpetajad vahetundide ajal kooli klassikoridorides korda graafiku alusel; 
3.4.    Kõik kooli töötajad ja õpilased on kohustatud reageerima vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ilmnemisel vastavalt Raikküla Kooli hädaolukorra lahendamise plaanile. 
3.5.    Hädaolukorras kutsutakse õpilasele või kooli töötajale abi numbril 112. 
3.6.    Õpilase haigestumise korral tuleb pöörduda kooli med. töötaja poole, kes organiseerib koos sotsiaaltöötajaga õpilase koju minemise.
3.7.    Väärteo puhul esitab tööl olev töötaja kooli juhtkonnale juhtumikirjelduse. 
3.8.    Väärteo puhul võib kool rakendada seadusega ettenähtud tugi- või mõjutusmeetmeid vastavalt kooli kodukorrale. 
3.9.    Kool teavitab kodukorda rikkunud õpilase vanemaid või hooldajaid. 
3.10.  Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi-, narkootilises joobes või suitsetavad isikud tuleb kohe pöörduda politsei poole. 

4.    ÕPILASE JA ÕPILASE VANEMA TEAVITAMINE KOOLI PÄEVAKAVAST
4.1.    Päevakava ja muudatused selles tehakse õpilasele ja tema vanemale teatavaks eKooli, Kooli kodulehe ja kooli Facebooki lehe kaudu. 
4.2.    Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet e-Kooli vahendusel, siis teavitab sellest sotsiaalpedagoog telefoni või sõnumi teel ja teeb sellekohase märke puudumiste päevikusse. 

5.    HINDAMISE KORRALDUS KOOLIS JA SELLEST TEAVITAMINE
5.1.    Õpilaste hindamise korraldus on kõigile kättesaadav kooli õppekavast. 
5.2.    Õpilastel ja lapsevanematel või eestkostjal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta õpetajatelt ja klassijuhatajalt või e-koolist.
5.3.    Õpilastele väljastatakse eKooli väljavõte hinnetest iga trimestri ja õppeaasta lõpus.

6.    ÕPPE- JA ILUKIRJANDUSE KASUTAMISE NING TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD
6.1.    Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti. 
6.2.    Õpilane peab tema kasutusse antud õppevahendeid hoolikalt hoidma. 
6.3.    Õpilane tagastab tema kasutusse antud õppevahendid ja ilukirjanduse kasutustähtaja lõppemisel.
6.4.    Kaotatud või rikutud trükised tuleb raamatukogule hüvitada. 

7.    ESEMETE HOIULE VÕTMISE JA TAGASTAMISE KORD
7.1.    Kooli töötajal on õigus ära võtta sobimatud esemed, mis segavad õppe- ja kasvatustööd. Eseme äravõtmise kohta tehakse vastavasisuline akt ja sellest teavitatakse lapsevanemat/ hooldajat;
7.2.    Õpilaselt äravõetud esemed hoitakse kantseleis lukustatud kapis;

8.    KOOLI VARA HÜVITAMISE KORD
8.1.    Koolivara tahtliku rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilase vanem või hooldaja tekitatud kahju;

9.    TUGI JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMISEST TEAVITAMISE KORD 
9.1.    Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisel teavitatakse sellest lapsevanemat kirjalikult ja õpilast suuliselt.

10.    ÕPPEST PUUDUMISEST TEAVITAMISE KORD 
10.1.    Õpilasel on õigus ja kohustus  osaleda õppetöös vastavalt kooli poolt kehtestatud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
10.2.    Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
10.3.    Vanem teavitab kooli esimesel puudumispäeval õppetööst puudumise põhjuse; 
10.4.    Lapsevanem teavitab puudumise põhjustest eKooli või telefoni teel; 
10.5.    Kui õpilane haigestub koolipäeva jooksul, siis teavitab klassijuhataja, sotsiaalpedagoog või kasvataja lapsevanemat; 
10.6.    Kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta, on koolil õigus rakendada tema suhtes kodukorras reglementeeritud mõjutusmeetmeid.
10.7.    Õpilase puudumisest teavitab sotsiaalpedagoog vanemat sama päeva hommikul. Teavitamine fikseeritakse puudumiste päevikus. 
10.8.    Loa õppekäikudeks ja kooli esindamiseks võistlustel annab direktor vastavasisulise käskkirjaga. 

11.    ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD 
11.1.    Õpilaspilet on õpilase Raikküla Koolis õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja lapsevanema avalduse alusel. 
11.2.    Õpilaspilet on õpilase staatust tõendav dokument. 
11.3.    Õpilaspilet on antud õpilasele tasuta. 
11.4.    Õpilaspileti kaotamisel esitab lapsevanem kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks. 
11.5.    Kool vormistab õpilaspileti duplikaadi. 

12.    KOOLI HOONEST JA TERRITOORIUMIST SISSE- JA VÄLJALIIKUMISE KORD
12.1     Õppetöö ajal lahkub õpilane kooli territooriumilt ainult õpetaja või kasvataja  loal;
12.2     Puidutöökotta liikumine toimub mööda kokkulepitud teed; 
12.3 Õpilaskodu ruumidest sisse – ja väljaliikumise kord on fikseeritud õpilaskodu kodukorras.

13.    JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMISE KORD 
13.1.    Õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ja ohu väljaselgitamiseks kasutatakse kooli fuajees, õpilaste garderoobis, administratsiooni koridoris ja õpilaskodu koridorides pilti salvestavat jälgimisseadmestikku. 
13.2.    Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis 2 nädalat.
13.3.    Juurdepääsuõigus salvestisele on direktoril või tema poolt volitatud isikul. 

14.    PILDISTAMISE JA FILMIMISE KORD
14.1     Kooli üritusi võivad pildistada ja filmida enda otstarbeks kõik üritusel viibivad inimesed. Enda otstarbeks tehtud pilte ja videoid ei tohi üles riputada internetti.
14.2     Klassiruumides ja kooli üritustel tehtud pilte ja videoid võib avalikustada kooli kodulehel, Facebooki lehel ja internetipõhistes õpikeskkondades lapsevanema või hooldaja kirjalikul nõusolekul.
14.3     Lapsevanema/hooldaja nõusolek pildistamise ja filmimise kohta võetakse koos isikuandmete töötlemise nõusolekuga ja see säilitatakse kantseleis.
14.4     Lapsevanem/hooldaja võib nõusoleku oma lapse pildistamise ja filmimise kohta igal ajal tagasi võtta.
14.5     Õpilased ja Raikküla Kooli töötajad ei või luba küsimata internetti üles riputada pilte ja videoid kaasõpilastest ja kooli töötajatest.
14.6     Avalikes meediaväljaannetes võib kasutada pilte ja videoid lapsevanema või hooldaja nõusolekul.

15.    KOOLI TUNNUSTUSMEETMED ÕPILASTE TUNNUSTAMISEKS ÕPINGUTE JOOKSUL 
15.1.    Avalik kiitus või premeerimine kooli kogunemisel;
15.2.    Kooli autahvlile kandmine iga trimestri lõpus;
15.3.    Direktori käskkiri kooli eduka esindamise eest ja kiiduväärse tegevuse eest; 
15.4.    Kevadine väljasõit kooli parematele - arvestades käitumist, õpitulemusi, osavõttu võistlustest jm;
15.5.    Kooli tänukiri õpilasele õppeaasta lõpus ja kooli lõpetamisel õppenõukogu otsuse alusel väga hea õppimise ning eeskujuliku käitumise eest
15.6.    Kooli tänukiri lapsevanemale kooli lõpetamisel hea koostöö eest;
15.7.    Õpetaja kiitus e-koolis;
15.8.    Direktsiooni vastuvõtule õppeaasta lõpus kutsutakse õpilane koos vanemaga, kellel on hea või väga hea õppeedukus ning käitumine; 

16.    ÕPILASREEGLID 
16.1     Täidan kooli kodukorda.
16.2     Käin iga päev koolis, võtan osa kooli üldkogunemisest, ei hiline tundi.
16.3     Vahetunni ajal viibin oma klassikoridoris.
16.4     Austan kõiki kooli töötajaid ning kaasõpilasi.
16.5     Ma ei mängi ennast ja teisi vigastavaid- ega  hasartmänge.
16.6     Ma ei suitseta, ei tarvita alkoholi ega narkootikume, ega muid uimastavaid aineid.
16.7     Ma ei kasuta isiklikke nutivahendeid õppetundide ajal ilma õpetaja loata.
16.8     Ma ei sega tundi, ei näri nätsu, ei söö ega joo tunnis.
16.9     Võtan osa õppetundide ajal toimuvatest kooli üldkogunemistest ja üritustest.
16.10   Kannan kooliruumides vahetusjalatseid ja jätan üleriided riietehoidu.
16.11   Hoian kooli vara, ei lõhu ega määri seda.
16.12   Võimlas, õppeköögis, käsitöö-, tööõpetuse ja arvutiklassis täidan nende ruumide kasutamise nõudeid;
16.13   Hoian ja ei lõhu  koolis välja pandud näitusi, infoteateid, väljapanekuid.
16.14   Käitun teistega nii, nagu tahan, et käitutakse minuga.
16.15   Söön koolitoidu sööklas.
16.16   Ei võta kooli kaasa  sobimatuid esemeid/aineid (süttivaid, tuleohtlikke, mürgiseid jne.)

17.    Käesoleva kodukorraga reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab kooli juhtkond iga konkreetse juhtumi kohta eraldi.