Koolielu

Õpilaskodu

Raikküla Kool pakub õpilastele võimalust kasutada õpilaskodu.

Õpilaskodus tagatakse õpilastele kindel päevarežiim, õpiabi, pedagoogiline järelvalve, võimalused huvitegevuseks, soe toit ning turvalisus. Õpilaskodu puhketoas saab vaadata telerit, mängida mänge. 

                                

RAIKKÜLA KOOLI ÕPILASKODU KODUKORD

1.    ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMISE KORD
1.1    Õpilastele antakse koht õpilaskodusse vanema (eestkostja, hooldaja)  kirjaliku avalduse  ja elukohajärgse valla taotluse alusel, mille kinnitab direktor käskkirjaga.

2.    ÕPILASKODU KASUTAMISE KORD
2.1    Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel.
2.2    Õpilastele on õpilaskodus viibimise ajal tagatud sotsiaalpedagoogi nõustamine, võimalus osaleda huvialaringides.
2.3    Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
2.4    Koolivara lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase vanemaga ( eestkostja/hooldajaga).
2.5    Ettevalmistustunnid koduste ülesannete täitmiseks toimuvad klassiruumides ja on kohustuslikud kõikidele õpilastele.
2.6    Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja või kasvataja loal kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja).
2.7    Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooli kasvataja ja vajadusel suunab kooli meditsiiniõe juurde, kes  teeb otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta.
2.8    Lapse haigestumise korral teavitatakse esmalt lapsevanemat (eestkostjat/hooldajat), kes organiseerib lapse koju viimise.
2.9    Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi.
2.10   Kooli kaasa antud ravimid annab õpilane kasvataja kätte. Ravimeid lapsed oma käes ei hoia.
2.11   Lapsevanemal on kohustus tagada eriarsti poolt määratud ravimite olemasolu.
2.12   Perearsti või eriarsti poolt õpilasele määratud ravimeid annab kasvataja, arvestades lapsevanema juhiseid;
2.13   Õpilasele määratud ravimeid hoitakse kasvataja tööruumis asuvas lukustatud kapis;
2.14   Õpilaskodus esmaabiks vajalikud vahendid asuvad direktori käskkirjaga määratud isiku vastutusel selleks ettenähtud kapis;
2.15   Õpilaskodu kodukorra rikkumise puhul informeerib kasvataja juhtkonda esitades juhtumi kirjelduse;
2.16   Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste riietega.
2.17   Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel.
2.18   Hinnalisi esemeid (elektriline olmetehnika, ehted) ei ole õpilastel soovituslikult lubatud õpilaskodusse kaasa võtta. Kui on kaasas, siis omavastutusel.
2.19   Kaupluse külastamine toimub kindlaks määratud nädalapäevadel alates 16.00 koos kasvatajaga, erandjuhtudel kasvataja kirjaliku loaga;

3.    ÕPILASKODU REEGLID
3.1 Olen sõbralik;
3.2 Hoian õpilaskodu vara;
3.3 Täidan koolitöötajate korraldusi;
3.4 Täidan õpilaskodu päevakava ja kodukorda;
3.5 Oman isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele;
3.6 Kannan vahetusjalatseid ja riideid;
3.7 21.30 annan oma telefoni kasvatajatele. 
3.8 Võtan osa huviringide tegevusest.
3.9 Ei viska maha olmeprügi 
3.10 Ei karju ja ei ropenda;
3.11 Ei käi loata teiste tubades.
3.12 Ei lahku omavoliliselt õpilaskodu territooriumilt
3.13 Ei kasuta kaasõpilaste isiklike riideid ja asju 
3.14 Ei sega öörahu;
3.15 Ei jäta telefoni ööseks laadima.
3.16 Ei vaheta omavoliliselt tube
3.17 Ei lahku oma korruselt ilma kasvataja loata peale 20.00;

4.    ÕPILASKODUST VÄLJA ARVAMINE
4.1    Õpilaste väljaarvamine õpilaskodust toimub kooli lõpetamisel; koolist lahkumisel; lapsevanema avalduse alusel võikorduva õpilaskodu kodukorra rikkumise korral. 

5.    VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS
5.1    Õpilaskodus aset leidnud vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite fikseerimine  toimub vastavalt kooli kodukorras kehtestatud nõuetele


 

Rühmatuba